• Ngô Minh Thành
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • Chủ tịch
 • 0987115615
 • Nguyễn Thị Lan
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • UV
 • 0379520074
 • Nguyễn Hoàng Phú
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • UV
 • 0916194001
 • Lê Vĩnh Lạc
 • BCH CÔNG ĐOÀN
 • UV
 • 0905475840