• Nguyễn Tự
 • TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
 • Tổ trưởng
 • 0986468324
 • Bùi Tấn Nhân
 • TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
 • Tổ phó
 • 0985329021
 • Lê Hồng Vũ
 • TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
 • Giáo viên
 • 0988782889
 • Trần Thị Nữ
 • TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
 • Giáo viên
 • 0974006152
 • Hồ Quốc Hòa
 • TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
 • Giáo viên
 • 0905969277
 • Đào Minh Vệ
 • TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
 • Giáo viên
 • 0976583567
 • Nguyễn Tài Tình
 • TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
 • Giáo viên
 • 0334411034