• Nguyễn Xuân Hiền
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Tổ trưởng
 • 0961041766
 • Nguyễn Hoàng Anh
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Tổ phó
 • 0904591918
 • Lê Mỹ Khoa
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Giáo viên
 • 0355409559
 • Nguyễn Thị Thanh Hằng
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Giáo viên
 • 0918296507
 • Lê Thị Mơ
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Giáo viên
 • 0945046934
 • Lê Thị Thanh Kiều
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Giáo viên
 • 0779540836
 • Lê Bá Khang
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Giáo viên
 • 0974930234
 • Tống Thị Hiền Thư
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Giáo viên
 • 0984169264
 • Mai Lệ Huyền
 • TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
 • Giáo viên
 • 0944450465